Statutowym celem Fundacji jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu, obejmująca realizację zadań w zakresie:


1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8) wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) wspierania rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej;
11) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
12) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, integracji i aktywizacji społecznej i zawodowej oraz budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;
14) ratownictwa i ochrony ludności;
15) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
16) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
17) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.